18. 12. 2019

O nás

Městské kulturní centrum Kraslice, příspěvková organizace
(dříve Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace)

Dukelská 1128/37, Kraslice,

IČ 70898421, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 87

Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace, byla zřízena Usnesením č. 369/12 ze dne

 1. 2000 Zastupitelstvem města Kraslic, podle zákona č. 128/2000 Sb., § 84 písm. e),
  a § 27 zákona 250/2000 Sb.

Od 1. 1. 2012 jsou organizačními složkami příspěvkové organizace:
 MĚSTSKÁ KNIHOVNA KRASLICE
 KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM KRASLICE
 DŮM KULTURY KRASLICE

Od 1. 1. 2020 se na základě Usnesení Zastupitelstva města Kraslic
č. 123/2019-ZM/6 ze dne 2. 5. 2019 mění název příspěvkové
organizace na: Městské kulturní centrum Kraslice, příspěvková
organizace.

Příspěvková organizace ve své hlavní činnosti provádí:

 • veřejné knihovnické a informační služby,
 • zpřístupňování knihovnických dokumentů z knihovního fondu veřejné knihovny nebo
  prostřednictvím MVS z knihovního fondu jiné veřejné knihovny,
 • poskytování ústních a písemných bibliografických, referenčních a faktografických
  informací a rešerší,
 • zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací státní
  správy a samosprávy,
 • umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má veřejná knihovna
  bezplatný přístup pomocí telekomunikačního zařízení,
 • zpracování dat, služeb databank, správa sítí,
 • kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti,
 • vydávání tematických publikací,
 • poskytování reprografických služeb,
 • vydávání a veřejné šíření neperiodických publikací
 • veřejné předvedení audiovizuálních děl,
 • vytěžování a zužitkování databází,
 • bezúplatné zhotovení tiskové rozmnoženiny pro osobní potřebu a související s
  poskytováním knihovnických služeb,
 • vzdělávání a přednášková činnost,
 • živé provozování díla,
 • vystavování originálů a rozmnoženin děl,
 • poskytování informačních služeb souvisejících s účelem zřízení příspěvkové
  organizace,
 • systematické budování univerzálních knihovních fondů a jejich odborné zpracování a
  uchovávání a zpřístupňování.

Příspěvková organizace je zřízena s doplňkovými činnostmi v rozsahu těchto druhů
živností:

 • specializovaný maloobchod,
 • maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů a jejich
  nenahraných nosičů,
 • kopírovací práce,
 • pronájem nebytových prostor,
 • pronájem věcí movitých.